ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията между „Екомедиана-2010” АД и членовете на организацията

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ и ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.  “ОРГАНИЗАЦИЯТА” е “ЕКОМЕДИАНА-2010″ АД, с ЕИК/БУЛСТАТ 201303212, вписано в ТР към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път №765 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Околовръстен път №110, представлявано от ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВАИзпълнителен директор.

“ЕКОМЕДИАНА-2010″ АД е акционерно дружество, което не разпределя печалба и притежава разрешение № ООп-ИУГ-2-00/25.01.2013г., издадено от МОСВ, за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ), по смисъла на чл. 81 и т. 16 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (3УО) и актовете по неговото прилагане.

2.  „Член на организацията” или „Възложител” е всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара гуми по смисъла на § 1, т. 8 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ) и желае да изпълнява задълженията си по чл. 7 и чл. 8 от НИТИУГ чрез колективна система за управление на ИУГ. сключило договор с организацията.

3. „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или ОРГАНИЗАЦИЯТА е колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 1 и т. 26 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (3УО) и притежава разрешение № ООп-ИУГ-2-00/25.01.2013г. , издадено от МОСВ, за организация по оползотворяване на ИУГ.

4. „Договор” (също „договора”, „договорът”) е договор сключен между организацията и член на организацията с предмет изпълнение на съответните цели по чл. 8, ал.1 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми - ПМС № 221 от 14.9.2012 г.(ДВ. бр. 73, от 25.9.2012 г.), от страна на организацията, за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.  „Гума“ е еластична обвивка, предназначена за монтаж върху джантата на колелото на транспортно средство.

6. „Лице, което пуска на пазара гуми“ е физическо или юридическо лице, което е производител и/или вносител, и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава – членка на ЕО, и предоставя гуми на друго лице срещу заплащане или безплатно и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

7. „Пускане на пазара на гуми“ е първото предоставяне на гуми на разположение на друго лице срещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България и/или използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.

8.  „Производител на гуми“ е физическо или юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, пуска на пазара за пръв път в пределите на територията на Република България на професионална основа гуми, включително регенерирани.

9. „Вносител на гуми“ е всяко физическо или юридическо лице, което внася гуми на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

“Излязло от употреба МПС” (също „ИУМПС”) има значението определено в § 1 на Допълнителните разпоредби на Наредбата.

10. „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата и отговарят на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

11. „Регенериране на ИУГ“ е дейност, при която свойствата и/или съставът на ИУГ се променят така, че да бъде възможна употребата им за целта, за която са били произведени, т.е. поставяне на нов протектор върху каркаса и повторно пускане в употреба като нова гума.

12.  „Рециклиране на ИУГ“ е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните свойства на ИУГ, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти, различни от гуми.

13.  „Събирателен пункт“ е площадка и/или съоръжение за приемане и/или съхраняване на ИУГ преди тяхното предаване за оползотворяване или обезвреждане.

14. „Краен потребител“ е физическо или юридическо лице, което придобива гуми за свои нужди, а не за продажба.

15. „Наредбата” е  Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми - ПМС № 221 от 14.9.2012 г.(ДВ. бр. 73, от 25.9.2012 г.).

(2)  Посочените в ал.1 теримини имат същите значения и в договора и всички прилежащи към него документи.

Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички договори сключени между “ЕКОМЕДИАНА-2010″ АД и лицата, които пускат на пазара гуми.

Чл. 3. (1) “ЕКОМЕДИАНА-2010″ АД е организация по оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба гуми по смисъла на Закона за управление на отпадъците и актовете по неговото прилагане.

(2) Организацията притежава разрешение № ООп-73-00/14.12.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите, за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ), по смисъла на член 62 и т. 26 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (3УО) и актовете по неговото прилагане.

Чл. 4.  Членове на Организацията могат да бъдат лица, които пускат на пазара гуми.

Чл.5. (1) Организацията и Възложителят сключват писмен договор, по силата на които Възложителят става член на Организацията.

Чл. 6. По силата на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности:

1. Да организира, управлява и отчита извършването на дейностите по събиране, временно съхраняване и предаване за оползотворяване на ИУГ.

2. Да осигури изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на съответните цели по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ) , по отношение на количествата гуми пускани на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които се дължи продуктова такса.

3. Да осигури предоставянето на компетентните органи на изискуемата по закон информация, удостоверяваща изпълнението на изискванията по предходната точка.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА възнаграждение в размер и при срокове и условия посочени в Договора.

ІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 8. (1) Организацията има право да получи уговореното в Договора лицензионно възнаграждение.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за събирането, временно съхраняване, транспортирането и предаване за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от ИУГ, които не са били декларирани пред организацията по реда на договора, или за които не е било заплатено лицензионно възнаграждение.

Чл. 9. ОРГАНИЗАЦИЯТА не изпълнява дейностите по чл. 6 по отношение на ИУГ, за количествата гуми пуснати на пазара, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. не е предоставил коректна информация на ОРГАНИЗАЦИЯТА съгласно изискванията на договора;

2. изцяло или частично не е заплатил на ОРГАНИЗАЦИЯТА дължимото лицензионно  възнаграждение.

3. не е осигурил възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им, съгласно изискванията на НИТИУГ.

4. не е предал на ОРГАНИЗАЦИЯТА цялото количество ИУГ, необходими за постигане на целта по чл. 8, ал. 1 на НИТИУГ по отношение на количествата гуми, пуснати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара.

Чл.10. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА изпълнява задълженията си по Договора като сключва договори с кметове на общини и/или с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци съгласно разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(2) При нормативно изменение на целта по чл. 8, ал. 1 от НИТИУГ, страните предоговарят изпълнението на задължението по чл. 6, за което се подписва допълнителен анекс към Договора.

Чл.11. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да осигури изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на целта по чл. 8, ал. 1 на НИТИУГ по отношение на количествата гуми, пуснати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да изпълнява дейностите по чл.6  законосъобразно, добросъвестно и при зачитане интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.12. ОРГАНИЗАЦИЯТА има правото да променя изискванията за отчитане на пуснатите на пазара гуми, при промяна на действащото законодателство, с изпращане на предварително едномесечно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да променя Общите условия.  В такъв случай всички членове на организация, с които има действащи Договори, ще бъдат уведомени за измененията в Общите условия.  Уведомяването се извършва по един от следните начини: по поща, чрез курирер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на промените в национален ежедневник или на уеб-сайта на организацията. В случай, че Възложителят не се противопостави изрично с писмено изявление на някои или на всички промени в срок до 14 дни след уведомлението, изменените Общи условия се считат приети от него.

Чл.14. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение по образец, съгласно Приложение № 21 към чл. 21, ал. 2 от Наредбата за продуктовата такса, с което удостоверява, че той е член на колективната система, представлявана от ОРГАНИЗАЦИЯТА и е освободен от задължението да предоставя платежно нареждане за платена продуктова такса по сметката на ПУДООС .

(2) Удостоверението по предходната разпоредба ОРГАНИЗАЦИЯТА издава за съответните тримесечни периоди за срока на действие на Договора. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е възможно и издаване на Удостоверения за съответните вносове или вътрешно-общностни придобивания от ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) За срока на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да изпълнява задълженията си по Наредбата  индивидуално или чрез възлагането им на друга организация по оползотворяване на ИУГ.

(2) За срока на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да събира, съхранява и предава количества от приетите ИУГ в местата на продажбата и на смяната им, единствено и само на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

(3) За срока на действие на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да предава на трети лица количества от приетите ИУГ в местата на продажбата и на смяната им, без изричното съгласие на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Чл.16. С оглед постигане установените в НИТИУГ цели за събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от ИУГ и изпълнение на предвидените в същата задължения на лицата пускащи на пазара гуми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на ОРГАНИЗАЦИЯТА при изпълнение условията на сключения Договор.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички гуми, пускани от него на пазара в Република България през съответната календарна година.  Сроковете и начините на деклариране се посочват в от Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща съответното лицензионно възнаграждение по реда предвиден в Договора.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА следната информация на хартиен и електронен носител в посочените срокове, както следва:

1. В едномесечен срок от сключването на от Договора – копие от вътрешнофирмената спецификация, изготвена съгласно Приложение № 9 към чл. 6, т. 1 от Наредба за продуктовата такса. При пускането на пазара на нов продукт, който не е включен във вътрешнофирмената спецификация по предходното изречение, последната се актуализира и изпраща на ОРГАНИЗАЦИЯТА преди пускането на пазара на съответния продукт.

2. Информацията за количествата гуми, произведени, внесени или въведени на територията на Република България от друга държава членка на ЕО и пуснати на пазара на територията на Р България през съответния месец от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвена на база вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно Приложение № 9 и месечна справка-декларация по Приложение № 10 към чл. 6 от Наредба за продуктовата такса – в сроковете по чл. 6.

3. Информацията, изискуема по чл. 34 от НИТИУГ (Приложение № 1 от Договора) ;

4. В срок до 15 септември на текущата година – прогнозна информация за вида и количество гуми, което възнамерява да пусне на пазара през последното тримесечие на съответната година по образец съгласно Приложение № 2 от от Договора.

Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 7 (седем) работни дни от датата на писмено поискване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА предоставя информация, изискуема по закон или необходима за своевременно и точно изпълнение на възложеното й чрез Договора.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА всички необходими за изпълнение на настоящия договор данни, както в сроковете, определени в договора, така и при всяко отделно поискване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 21. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА изпълнява задълженията си по Договора  срещу заплащане на лицензионно възнаграждение  от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Възнаграждението по ал. 1 се заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА за количествата гуми, пуснати на пазара през съответния месец от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с Приложение № 1 към чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредба за продуктова такса, в лева за килограм без ДДС.

(3) Размерът на дължимото възнаграждение по ал. 1 се определят в Анекс към Договора за съответната година, като процент (%) от размера на продуктовата такса за гуми, определен в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредба за продуктова такса (Приложение № 5 от Договора). Върху дължимото възнаграждение по предходното изречение се начислява ДДС съгласно изискванията на действащото законодателство.

(4) Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след получаване на данъчна фактура от ОРГАНИЗАЦИЯТА.

(5) ОРГАНИЗАЦИЯТА издава фактурата по ал. 4 в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на всяка справка-декларация или за получените през съответния месец справки-декларации, изготвени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете и при условията на Договора.

(6) Не се заплаща възнаграждение по ал. 1, когато през съответният месец не са пускани на пазара гуми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което същият е предоставил на ОРГАНИЗАЦИЯТА нулева справка-декларация.

(8)  Възнаграждението по ал. 1 за месец декември се заплаща до 10-ти януари на следващата година, във връзка с годишното счетоводно приключване и постигане на целите посочени в ЗУО.

Чл.22. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да предложи изменения на размера на възнаграждението по чл. 20 в случай, че настъпят промени в дължимата продуктова такса по Наредба за продуктова такса и/или бъдат въведени допълнителни изисквания в нормативната уредба по отношение на изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ЗУО и НИТИУГ.

(2)  Размерът на възнаграждението по чл.20, ал.4 да се променя автоматично, едностранно от Организацията, при настъпване на някои от хипотезите, посочени в ал.1, без да е необходимо да се уведомява Възложителя.

Чл. 23. В случаите на възстановяване на възнаграждение, което е заплатено за пуснатите на пазара гуми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в последствие изнесени и/или изпратени от страната, след установяване основателността на искането въз основа на представените документи, потвърждаващи съответния износ и/или изпращане, ОРГАНИЗАЦИЯТА  възстановява сумата по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 25-то число на месеца, след който е направен износа и/или изпращането.

Чл. 24. При забава на плащане на възнаграждението по чл. 20, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,065% на ден върху забавената сума.

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.25. (1) В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане на глоба или имуществена санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА по реда на Глава VI от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА заплащането на пълния размер на наложената на ОРГАНИЗАЦИЯТА глоба или имуществена санкция в 3 дневен срок от уведомяването. В случай, че откаже възстановяване на сумата, Възложителят дължи неустойка в размер на двукратния размер на наложената санкция..

(2) В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на което се окаже, че ОРГАНИЗАЦИЯТА е в неизпълнение на други договори с трети лица, свързани със събиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА наред със съответното възнаграждение и неустойка в размер на наложената санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА от третото лице.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  наруши разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3, той дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на пълния размер на дължимата продуктова такса, за отклоненото количество ИУГ.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 26. (1) Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила по смисъла на Договора е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на сключване на Договора и е извън контрола на страните, и вследствие на което изпълнението на съответните задължения става невъзможно.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 7 /седем/ дни след узнаването/. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4)  Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила, се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят Договора и всички произтичащи от него задължения /с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила/.

(5) Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6)  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

VІІ. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 27. (1) Договорът  се сключва за срок от 1 (една) година.

(2) Срокът на Договора се счита продължен без изрично писмено споразумение, ако в срок до 2 месеца преди изтичането му, някоя от страните не заяви писмено, че желае прекратяването му с изтичането на текущия срок по предходната алинея. Ако не бъде изрично изразено желание за прекратяване по горното изречение, Договорът се счита за автоматично продължен за срок от 4 (четири) години при същите условия.

Чл. 28. (1) Договорът може да бъде развален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при системни  нарушения (повече от три пъти) от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА, което има съществен неблагоприятен ефект върху правата и отговорностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или върху възможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да спазва който и да е Закон.

(2) В случай на разваляне на Договора, съгласно предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да посочи писмено пред ОРГАНИЗАЦИЯТА естеството и размера на неизпълнението.

Чл. 29. (1) Договорът може да бъде развален от ОРГАНИЗАЦИЯТА, в следните случаи:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати възнаграждението по реда и сроковете на чл. 20 от договора на ОРГАНИЗАЦИЯТА, (която сума не е предмет на спор или задържане съгласно Договора) и такова неизпълнение продължи 30 дни след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил уведомен от ОРГАНИЗАЦИЯТА, че такава сума не е била изплатена;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва системни (повече от два пъти) нарушения на задълженията или ангажиментите си съгласно Договора, които правят невъзможно изпълнението на този договор;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вследствие неправилно или неточно изпълнение задълженията си по Договора възпрепятства ОРГАНИЗАЦИЯТА за постигане на целта по чл. 8, ал. 1 от НИТИУГ.

Чл. 30. Независимо от членове 28 и 29 Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. при загубване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА на разрешителния документ за организация по оползотворяване на ИУГ;

3. при изпадане в несъстоятелност на която и да е от страните;

4. с тримесечно писмено предизвестие от всяка от страните;

5. други случаи, предвидени в Договора и споразуменията към него.

VІІІ.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 31. (1) Всяка от страните ще счита всяка информация, касаеща другата страна, придобита във връзка с изпълнението на този договор, за конфиденциална, с изключение на тази, която е публично достъпна или която следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закон.

(2) Разкриването на информация, станала известна във връзка с изпълнението на този договор, е възможно само с предварителното съгласие на засегнатата страна.

(3) Всяка информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ счита за конфиденциална, следва да бъде отбелязана с гриф “поверително”.

(4) ОРГАНИЗАЦИЯТА, както и всички нейни служители, се задължават да пазят конфиденциалност по отношение на търговските и производствени тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са станали тяхно достояние през време на работата им и да осигурят, че при никакви обстоятелства те няма да бъдат разкрити на трети лица.

(5) Ако разкриването на информация от коя да е от страните, касаеща другата страна, придобита във връзка с изпълнението на този договор, се окаже необходимо, съдържанието на информацията, ще бъде разкрито само след изпращането на предварително писмено уведомление до засегнатата страна, с което страната да се запознае с обхвата на въпросната информация. За избягване на съмнение, страните потвърждават, че разпоредбите на тази алинея не се отнасят до информация, която страните са задължени да разкрият пред компетентните органи по силата на закон.

(6) Задълженията за спазване на конфиденциалност ще бъдат валидни и обвързващи за страните по време на действието и след прекратяване на договора.