Защо да членувате в организация по оползотворяване?

Вие сте произодител или вносител на гуми – като лице, което пуска гуми на пазара в Р.България, съгласно действащото законодателство, Вие сте отговорен за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излезлите от употреба гуми (чл. 8 от НИТИУГ). Вие можете да изпълните своите задължения като се включите в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

Как да станете член на колективната система?

1. Като сключите договор с ЕКОМЕДИАНА-2010 АД - за да се присъедините към колективната система

и да прехвърлите на нея задължението си за събиране, транспортиране, оползотворяване и/или рециклиране на излезлите от употреба гуми, които пускате на пазара в Р.България, Вие трябва да подпишете договор с ЕКОМЕДИАНА-2010 АД.

2. Като предоставяте необходимата информация – като част от колективната система на ЕКОМЕДИАНА-2010 АД, Вие трябва да подавате всеки месец справка-декларация по образец за количеството гуми, пуснати от Вас на пазара, съгласно изискванията на чл. 6, т. 2 от Наредбата за продуктовата такса. Ние не изискваме никаква допълнителна информация от търговски характер (фактури,инвойси, товарителници и др.). Попълването на справките е максимално опростено, а в случай на затруднения, можете да разчитате на консултация от наш служител.

3. Като заплащате възнаграждение – съгласно чл. 26. ал. 5 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, дейността по оползотворяването се основава на вноски от членовете на организацията, които не могат да бъдат по-малки от половината от заложените продуктови такси за гуми. Месечната Ви вноска в Организацията ще зависи от количеството на пуснатите от Вас гуми и се определя съгласно условията на договора с ЕКОМЕДИАНА-2010 АД.