Как работи системата

Колективната система наЕКОМЕДИАНА” за оползотворяване на  излезли от употреба гуми (ИУГ) работи по следната схема:

 • Въз основа на сключените договори с „ЕКОМЕДИАНА” по установения ред в Организацията периодично постъпва информация за количеството на пуснатите от членовете гуми на пазара в Р.България;
 • На база на горните количества и в съответствие с условията на договора,  членовете правят месечни парични вноски в Организацията;
 • Членовете на Организацията уведомяват своите дистрибутори и крайни клиенти за начина по който изпълняват задълженията си и създават условия за приемане на ИУГ в местата за продажба и смяна на гуми (Пунктове за събиране);
 • Членовете на Организацията не изискват плащане от крайните клиенти за приемане на ИУГ;
 • Членовете на Организацията периодично информират за количествата събрани ИУГ и правят заявки по установения ред за тяхното предаване;
 • Организацията сключва договори с подизпълнители (лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности с ИУГ) и организара поставяне на контейнери в местата за събиране на ИУГ, а където такива не могат да се поставят – гумите се транспортират със специализиран транспорт;
 • Приемането и предаването на ИУГ става с приемо-предавателен протокол;
 • Събраните ИУГ се транспортират и съхраняват на площадки за временно съхраняване до тяхното последващо третиране – оползотворяване;
 • Оползотворяването на ИУГ в колективната система на „ЕКОМЕДИАНА” се извършва по два начина:

-          Чрез регенериране: регенерирането е дейност, при която върху излязла от употреба гума с годен каркас (основа) се вулканизира нов протектор, след което гумата може отново да изпълнява първоначалното си предназначение. Гумата се връща в употреба – удължава се нейния живот, вместо да се превърне в отпадък. По такъв начин регенерирането от една страна способства за намаляване на количеството на отпадъците, а от друга – намалява пускането на пазара на нови гуми, от които се образуват отпадъци.

-          Чрез рециклиране: излезлите от употреба гуми се преработват в специални инсталации, където те се раздробяват механично и се смилат до гумени гранули; отстраняват се метала и полиамидните влакна, вложени при производството на новите гуми. Полученият гумен гранулат се използва за направата на различни изделия – противошокови настилки за спортни и детски площадки, подови покрития за животни, различни гумено-технически изделия и др.;

 • „ЕКОМЕДИАНА” не използва изгаряне или комбинирано изгаряне на гуми;
 • Организацията постига целите за оползотворяване заложени в Наредбата като използва само най-добрите налични практики, утвърдени в     Европейския съюз, за управление на отпадъците с възможно най-малкото въздействие върху околната среда – за чиста природа, съхранена за идните поколения.