РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ГУМИ

Що е то регенерат и какви са ползите от него?


Регенерирането е метод за възстановяване при който след добавяне на нов материал гумата възвръща първоначалното си предназначение и се удължава нейния живот.

В повечето случаи протекторът е частта на гумата, който се износва. Скелетът (каркасът) на гумата остава цял. Тъй като каркасът на гумата е проектиран да издържи повече от един живот,  използването на тази възможност чрез подмяна на протектора е икономически изгодно и опазва околната среда. Докато леките гуми се регенерират само веднъж, товарните често се регенерират  два или три пъти, а самолетните гуми – много пъти.

При регенерирането на една средна лека гума се изразходват 4.5 галона по-малко нефт отколкото за производството една нова гума. При товарните гуми тази икономия е дори по-голяма – до 15 галона за една гума.

Производственият процес


ПЪРВОНАЧАЛЕН ОГЛЕД на износената гума, при който се проверява годността на каркаса за регенериране. Негодните за регенериране гуми се насочват към системата за събиране и оползотворяване на излезли от употреба гуми.

ПРЕСТЪРГВАНЕ се нарича премахването на остатъчният слой от протектора. Процесът осигурява необходимия профил и структура на повърхността за полагане на новия протектор.

ВТОРИ ПРЕГЛЕД установява необходимостта от извършване на ремонти преди процесът да продължи.

ИЗГРАЖДАНЕ се нарича поставянето на нов протектор. Щом операторът прецени,  че са изпълнени всички изисквания по изграждането, гумата се насочва към следващия етап – вулканизация.

ВУЛКАНИЗАЦИЯТА може да се извърши по два начина – в индивидуална матрица(форма) или в автоклав – съд под налягане, който събира няколко гуми и най-често се използва при товарните гуми. По време на вулканизацията под въздействие на температура, налягане и време се променят физическите свойства на протектора и новият материал образува химическа връзка с каркаса.

След вулканизацията следва ОКОНЧАТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ за изключване на всякакъв дефект, който би намалил пробега или застрашил безопастността на гумата. Негодните гуми се насочват към системата за събиране и оползотворяване на отпадъци.

 

Изискванията на закона


От началото на 2004 г. Икономическата Комисия за Европа (ЕСЕ) на ООН въведе строги изисквания към регенерираните гуми. Две нови правила стават задължителни при призводството на регенерирани гуми. Определят се единни условия за одобрение на всяка инсталация за регенериране на гуми.

 • ECE Regulations 108 се отнася за производството на регенерирани пневматични гуми за леки (пътнически) автомобили и ремаркета за тях,
 • ECE Regulations 109 се отнася за производството на регенерирани пневматични гуми за товарни  автомобили и ремаркета за тях и гуми за автобуси.
 • И двете правила въвеждат лицензиране на производителите и задължително маркиране на всяка регенерирана гума с т.н. ECE номер.
 • ECE номерът е уникален за всеки лицензиран производител на регенерирани гуми и задължително се маркира поне на едната страница на гумите;
 • ECE номерът е потвърждение, че гумата отговаря на предназначението си и на изискванията на съответното ЕСЕ правило по отношение на експлоатационни качества, размери и маркиране.;
 • ECE Regulations 108 и 109 задължават производителите да осигурят проследимост на качеството през целия производствен процес на база на водена писмена документация и данни за извършвания контрол на качеството. Най-често тези изсквания се удостоверяват с въведена Система за управление на качеството по  стандарта ISO 9001.
 • Лицензиращият Орган периодично посещава на място производителя на регенерат и извършва одит на качеството и контрола. Произволна извадка от регенерираните гуми се подлага на тест (по товарни и скоростни характеристики) по същите параметри, както при новите гуми.

Партньорите ни „ДИАНА” ООД и „МЕДИНА МЕД” ООД са лицензирани по ECE Regulations 109

Aргументи „ЗА” регенерирането

Безопасност

Регенерираните гуми са безопасни!

 • Регенерираните гуми се произвеждат по изискванията на строг стандарт и с високотехнологични машини.
 • От началото на 2004г. регенерирането се извършва задължително в съответствие с изискванията на ECE Regulations 108 и 109 – производителите се лицинзират и получават  уникален  ECE номер.
 • Новите стандарти гарантират и доказват, че качеството, здравината и харатеристиките на регенерираните гуми са много близки или равни на новите гуми.

Икономическа ефективност

Регенерираните гуми спестяват пари!

 • Регенерираните гуми работят по същия начин, спестявайки  значителна част от цената на новите гуми.
 • За отбелязване е, че всеки голям производител на гуми, без исключение, произвежда гумите си с допълнителен ресурс за няколко живота, т.е. с възможност да бъдат регенерирани. Превозвач, който не регенерира своите гуми, той просто хвърля пари „на вятъра”.

Eкология

Регенерирането опазва околната среда!

 • Регенерирането е начин на оползотворяване на излезлите от употреба гуми (ИУГ);
 • Регенерирането намалява количеството на отпадъците в природата, като от една страна връща ИУГ отново в употреба, а от друга ограничава броя на пуснатите на пазара нови гуми;
 • Регенерирането спестява ценни суровини, които са на изчерпване;
 • Регенерирането съответства на йерархията в управлението на масовите отпадъци, приета от Европейския Съюз.
 • През 2009г. в ЕС над 286 000 тона ИУГ са били оползотворени чрез регенериране.