„Екомедиана-2010” АД  е най-голямата организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми в България.

ЕКОМЕДИАНА-2010″ АД представлява колективна система по смисъла на чл. 81 и т. 16 от § 1 на ДР на 3акона за управление на отпадъците и притежава разрешение № ООп-ИУГ-2-01/13.11.2017г., издадено от МОСВ, за организация по оползотворяване на ИУГ.

Разрешението дава възможност за изпълнение на задълженията на производителите и вносителите на гуми по смисъла на чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, чрез колективна система, представлявана от Организацията по оползотворяване.

Крайната цел, към която се стреми ЕКОМЕДИАНА-2010” АД е изграждане и устойчиво функциониране на реално действаща система за разделно събиране на излезли от употреба гуми и тяхното екологосъобразно оползотворяване.

През всичките години на своето съществуване ЕКОМЕДИАНА-2010  АД изпълнява сигурно, надеждно и докрай задълженията на своите членове,  производители и вносители, като ги освобождава от заплащане на продуктова такса към държавата.

Нормативна уредба: