Организация за оползотворяване на излезли от употреба гуми

ЕКОМЕДИАНА-2010  АД e организация  за оползотворяване на излезли от употреба гуми(ИУГ), създадена с цел съблюдаване на принципа „отговорност на производителя”, въведен със Закона за управление на отпадъците(ЗУО) и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

ЕКОМЕДИАНА-2010  АД е акционерно дружество, с акционери – фирмите  ДИАНА  ООД   и   МЕДИНА МЕД  ООД. Дружеството не разпределя печалба между акционерите си, не създава привилегии за учредителите си и третира всички свои членове по еднакъв начин. Дружеството има строго определен от закона предмет  на дейност:  управление на дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми(ИУГ).

Колективната система на ЕКОМЕДИАНА-2010  АД обединява над 40 фирми- вносители и производители на гуми, между които ДИАНА ООД, Медина Мед ООД, Бриджстоун-България, Мишлен Румъния, КАМА Балкани, Маргел, НИРА КОМЕРС, Палада-НМК, Никос-Галаксия и редица други, с над 50% пазарен дял от пуснатите на пазара гуми.

През всичките години на своето съществуване ЕКОМЕДИАНА-2010  АД изпълнява сигурно, надеждно и докрай задълженията на своите членове,  производители и вносители, като ги освобождава от заплащане на продуктова такса към държавата.

Основните принципи, които следва ЕКОМЕДИАНА-2010  АД са:

 • равни права на всички членове на организацията, без оглед на това дали са малки, средни или големи предприятия и независимо дали е акционер или е сключен договор с него с оглед спазване на принципа на равнопоставеност, съгласно Устава на ООп;
 • изпълнение на задълженията на членовете на най-ниски разходи за тях, при спазване на изискванията на нормативната уредба;
 • защита на интересите на членовете на „Екомедиана – 2010” АД пред националните институции, при изпълнение на националните цели по рециклиране и оползотворяване на ИУГ;
 • изпълнение на поетите отговорности и отчет за изпълнение на ангажиментите на ООп в процеса на организиране на дейността на системата;
 • стриктно спазване на националното законодателство.

Колективната  система на ЕКОМЕДИАНА-2010  АД, работи в услуга на своите членове по следната схема:

 • Организацията поставя свои контейнери за събиране на ИУГ в пунктовете за продажба и смяна на гуми;
 • Организацията приема заявките от своите членове за събраните от крайни потребители ИУГ;
 • Организацията осугурява периодичното извозване и предаване на събраните ИУГ за рециклиране и оползотворяване;
 • Организацията води пълна отчетност и предоставя необходимата информация на своите членове и съответните контролни органи, съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;
 • ЕКОМЕДИАНА-2010  АД изисква от своите членове само информация за  количествата гуми, пускани (внасяни) от тях на пазара;
 • Организацията изпълнява целите за оползотворяване, като прилага само безопасни и екологично чисти методи и технологии чрез своя патньор – Екомедиана Рисайклинг ООД, който притежава най-новата инсталация за рециклиране на гуми в България с годишен капацитет 27 000 тона гуми и всички необходими разрешения за дейности с излезли от употреба гуми, вкл. събиране, транспортиране и рецикиларане с код R3;

 

ЕКОМЕДИАНА-2010  АД се управлява от :

инж. ИВАН ПАНЧОВ – Председател на Съвета на директорите

ДИАНА ЯРЪМОВА – Изпълнителен директор